1
បាន
2.703%
2
ការ
1.917%
3
នៅ
1.710%
4
និង
1.652%
5
ដែល
1.583%
6
មាន
1.545%
7
ជា
1.373%
8
នេះ
1.334%
9
ថា
1.304%
10
ក្នុង
1.292%
11
របស់
1.139%
12
លោក
1.056%
13
ពី
1.055%
14
មួយ
0.764%
15
នឹង
0.758%
16
ឲ្យ
0.726%
17
នោះ
0.694%
18
មិន
0.660%
19
ទៅ
0.646%
20
តែ
0.645%
21
ត្រូវ
0.621%
22
ដោយ
0.609%
23
ហើយ
0.596%
24
ឆ្នាំ
0.572%
25
អ្នក
0.558%
26
ពេល
0.486%
27
គេ
0.463%
28
ខ្ញុំ
0.439%
29
ប្រទេស
0.427%
30
អាច
0.420%
31
គឺ
0.417%
32
ក្រុម
0.412%
33
ធ្វើ
0.407%
34
ក៏
0.402%
35
លើ
0.397%
36
នៃ
0.392%
37
ដើម្បី
0.388%
38
យើង
0.387%
39
មក
0.385%
40
ទី
0.373%
41
តាម
0.365%
42
ទេ
0.357%
43
ដល់
0.347%
44
វា
0.336%
45
ដែរ
0.326%
46
ខ្លួន
0.325%
47
សម្រាប់
0.321%
48
ក្រុមហ៊ុន
0.317%
49
ថ្ងៃ
0.311%
50
ចំនួន
0.309%
51
កម្ពុជា
0.302%
52
ឡើង
0.298%
53
ទៀត
0.293%
54
ទាំង
0.289%
55
បើ
0.249%
56
និយាយ
0.249%
57
ទទួល
0.244%
58
ដ៏
0.238%
59
ច្រើន
0.234%
60
ផង
0.234%
61
ដឹង
0.232%
62
ជាមួយ
0.231%
63
គ្នា
0.226%
64
ខែ
0.223%
65
នាក់
0.220%
66
កំពុង
0.209%
67
យ៉ាង
0.208%
68
តម្លៃ
0.207%
69
ប្រកួត
0.204%
70
ក្រុង
0.202%
71
តំបន់
0.197%
72
ភាព
0.197%
73
យក
0.195%
74
ជាង
0.191%
75
ចូល
0.191%
76
នូវ
0.191%
77
ពួកគេ
0.189%
78
កាលពី
0.188%
79
ណា
0.187%
80
ជាតិ
0.170%
81
រូប
0.167%
82
មនុស្ស
0.167%
83
កាល
0.165%
84
ចំពោះ
0.164%
85
ដូច
0.163%
86
ខណៈ
0.158%
87
វិញ
0.157%
88
នាង
0.156%
89
មុន
0.153%
90
ភ្នំពេញ
0.153%
91
លើក
0.151%
92
ល្អ
0.150%
93
ខាង
0.150%
94
ដុល្លារ
0.145%
95
ឃើញ
0.143%
96
បញ្ហា
0.143%
97
ប្រើ
0.142%
98
ចាប់
0.141%
99
ទឹក
0.140%
100
តើ
0.138%
101
ប្រាក់
0.137%
102
ធំ
0.136%
103
ខ្មែរ
0.136%
104
ចេញ
0.134%
105
ខេត្ត
0.133%
106
ផ្នែក
0.133%
107
គាត់
0.133%
108
ថ្មី
0.132%
109
បង្ហាញ
0.132%
110
ស៊ី
0.131%
111
អាមេរិក
0.130%
112
គឺជា
0.129%
113
អ្វី
0.127%
114
លក់
0.127%
115
ចង់
0.127%
116
ដាក់
0.125%
117
ម្នាក់
0.125%
118
រួម
0.124%
119
ផ្លូវ
0.122%
120
ភាគរយ
0.121%
121
កើន
0.121%
122
ជួយ
0.120%
123
ពីរ
0.117%
124
លាន
0.117%
125
រដ្ឋ
0.116%
126
ខ្លាំង
0.116%
127
ជាច្រើន
0.115%
128
ទីក្រុង
0.113%
129
ជន
0.113%
130
កីឡា
0.111%
131
ក្រោយ
0.111%
132
ប្រាប់
0.111%
133
រដ្ឋាភិបាល
0.110%
134
កាន់
0.110%
135
ការងារ
0.109%
136
រក
0.108%
137
ព្រោះ
0.108%
138
រឿង
0.108%
139
ប៉ុន្តែ
0.108%
140
ឡើយ
0.107%
141
មុខ
0.107%
142
ថ្លែង
0.107%
143
ធ្វើឲ្យ
0.106%
144
បី
0.106%
145
នាំ
0.105%
146
ច្បាប់
0.103%
147
ដី
0.102%
148
ដូចជា
0.101%
149
កម
0.101%
150
ផ្ទះ
0.101%
151
បញ្ជាក់
0.101%
152
ចុះ
0.100%
153
បំផុត
0.099%
154
ចិត្ត
0.099%
155
ពួក
0.099%
156
បែប
0.099%
157
ចិន
0.096%
158
កីឡាករ
0.096%
159
កញ្ញា
0.096%
160
គម្រោង
0.095%
161
បង្កើត
0.094%
162
នា
0.093%
163
សារ
0.093%
164
សេដ្ឋកិច្ច
0.092%
165
ធនាគារ
0.092%
166
អស់
0.091%
167
ភាគ
0.091%
168
កូន
0.091%
169
ប្រធាន
0.090%
170
ផ្សារ
0.090%
171
ខ្ពស់
0.090%
172
គ្មាន
0.089%
173
បន្ត
0.088%
174
ណាស់
0.088%
175
សម្រេច
0.088%
176
គួរ
0.088%
177
គ្រប់
0.087%
178
ប្រជាជន
0.087%
179
បន្ថែម
0.087%
180
រយៈ
0.086%
181
ខ្លះ
0.086%
182
បទ
0.085%
183
ទិញ
0.084%
184
ទើប
0.084%
185
វិនិយោគ
0.083%
186
មានការ
0.083%
187
លេខ
0.083%
188
ថៃ
0.082%
189
មើល
0.082%
190
បុរស
0.082%
191
យុវជន
0.082%
192
ស្រី
0.081%
193
នយោបាយ
0.080%
194
កន្លែង
0.080%
195
គិត
0.080%
196
បើក
0.078%
197
ដូច្នេះ
0.077%
198
រូបថត
0.077%
199
វាយ
0.077%
200
ប្រភេទ
0.076%
201
សំខាន់
0.076%
202
បន្ទាប់ពី
0.076%
203
កម្មវិធី
0.075%
204
រយៈពេល
0.073%
205
ផលិត
0.073%
206
ឈ្នះ
0.072%
207
ពិភពលោក
0.072%
208
ភ្ញៀវ
0.071%
209
ដោយសារ
0.071%
210
ស្រុក
0.071%
211
អាយុ
0.071%
212
ចំណាយ
0.071%
213
អំពី
0.071%
214
ហ៊ុន
0.070%
215
សិក្សា
0.070%
216
សម
0.069%
217
ស្ថិត
0.068%
218
ថ្នាក់
0.067%
219
សា
0.067%
220
កំណើន
0.067%
221
ក្រោម
0.067%
222
ធ្វើការ
0.067%
223
ក្លាយ
0.066%
224
ដំណើរ
0.066%
225
គ្រឿង
0.066%
226
ជួប
0.066%
227
ត្រឹម
0.066%
228
ប្រចាំ
0.065%
229
ពាន់
0.065%
230
វ័យ
0.065%
231
ទោះ
0.065%
232
ប្រព័ន្ធ
0.065%
233
លេង
0.065%
234
កាត់
0.064%
235
បញ្ចប់
0.064%
236
រង
0.064%
237
អាហារ
0.064%
238
ឈ្មោះ
0.064%
239
បច្ចុប្បន្ន
0.064%
240
ប៉ុណ្ណោះ
0.064%
241
កា
0.064%
242
ទុក
0.063%
243
ម្ចាស់
0.063%
244
ប្រឆាំង
0.063%
245
ស្រ
0.062%
246
ចូលរួម
0.062%
247
អារម្មណ៍
0.062%
248
រថយន្ត
0.062%
249
ធ្លាប់
0.062%
250
ចុង
0.062%
251
ផល
0.062%
252
រួច
0.061%
253
គ្រួសារ
0.061%
254
ធ្លាក់
0.061%
255
ព្រះ
0.060%
256
អា
0.060%
257
ពិសេស
0.060%
258
ចំណែក
0.060%
259
បរទេស
0.060%
260
ពិត
0.060%
261
ដើម
0.060%
262
រៀបចំ
0.060%
263
ជប៉ុន
0.060%
264
អន្តរជាតិ
0.059%
265
ក្រសួង
0.059%
266
កិច្ច
0.058%
267
ទ្រព្យ
0.058%
268
ដំបូង
0.058%
269
អគារ
0.058%
270
ប៉ូលិស
0.058%
271
រហូត
0.057%
272
រី
0.057%
273
តារា
0.057%
274
អង្គការ
0.057%
275
យ៉
0.057%
276
សង្គម
0.057%
277
បន្ទាប់
0.056%
278
ក្រៅ
0.056%
279
តែង
0.055%
280
ជិត
0.055%
281
ទូរស័ព្ទ
0.055%
282
កើត
0.055%
283
ជាប់
0.054%
284
លី
0.054%
285
រាជធានី
0.054%
286
តម្រូវ
0.054%
287
មកពី
0.054%
288
ម៉ោង
0.054%
289
ជំរុញ
0.054%
290
ការពារ
0.054%
291
កាន់តែ
0.053%
292
ហាង
0.053%
293
ពេញ
0.053%
294
នាយក
0.053%
295
នានា
0.053%
296
ម៉ា
0.053%
297
ទាំងអស់
0.053%
298
គាំទ្រ
0.052%
299
សកម្មភាព
0.052%
300
ជើង
0.052%
301
តូច
0.052%
302
តាមរយៈ
0.051%
303
ប្រមាណ
0.051%
304
ស្លាប់
0.051%
305
ជីវិត
0.051%
306
តាំង
0.051%
307
សត្វ
0.051%
308
លោកស្រី
0.051%
309
ដៃ
0.051%
310
ខុស
0.050%
311
បង្កើន
0.050%
312
ដើរ
0.050%
313
ព័ត
0.049%
314
ប្រើប្រាស់
0.049%
315
យល់
0.049%
316
ជំនាញ
0.049%
317
ជំងឺ
0.049%
318
អភិវឌ្ឍ
0.049%
319
គណបក្ស
0.048%
320
លទ្ធផល
0.048%
321
អតិថិជន
0.048%
322
កម្លាំង
0.047%
323
សូម
0.047%
324
ពាណិជ្ជកម្ម
0.047%
325
គ្រប់គ្រង
0.047%
326
បានឲ្យ
0.047%
327
គូ
0.047%
328
សាលា
0.047%
329
អនុវត្ត
0.046%
330
យោង
0.046%
331
ផ្ទាល់
0.046%
332
បង្ក
0.046%
333
ពលរដ្ឋ
0.045%
334
ផ្សេងៗ
0.045%
335
ជាមួយនឹង
0.045%
336
ដឹក
0.045%
337
គោល
0.045%
338
កំណត់
0.045%
339
រាប់
0.045%
340
តវ៉ា
0.045%
341
លក្ខណៈ
0.044%
342
ប្រកាស
0.044%
343
មែន
0.044%
344
កូរ៉េ
0.044%
345
ទាំងនោះ
0.043%
346
សុខ
0.043%
347
ព័ត៌មាន
0.043%
348
បក្ស
0.043%
349
ចេះ
0.043%
350
សមាជិក
0.043%
351
ពិតជា
0.043%
352
និយម
0.043%
353
ម៉ឺន
0.043%
354
សិទ្ធិ
0.043%
355
រៀន
0.042%
356
តុលាការ
0.042%
357
ព័ន្ធ
0.042%
358
ប៉ះពាល់
0.042%
359
ម៉ូតូ
0.042%
360
រស់
0.042%
361
ឱកាស
0.042%
362
នៅតែ
0.041%
363
កុមារ
0.041%
364
សម្តែង
0.041%
365
ករណី
0.041%
366
ពាក្យ
0.041%
367
ក៏បាន
0.041%
368
ច្បាស់
0.041%
369
អូ
0.041%
370
ចំណុច
0.041%
371
ជូន
0.041%
372
និស្សិត
0.040%
373
ប្រឈម
0.040%
374
មា
0.040%
375
ដង
0.040%
376
ទាន់
0.040%
377
សុំ
0.040%
378
ថ្លៃ
0.039%
379
រវាង
0.039%
380
ភូមិ
0.039%
381
សុខភាព
0.039%
382
កោះ
0.039%
383
មន្ត្រី
0.039%
384
សម្លាប់
0.039%
385
លុយ
0.039%
386
អះអាង
0.039%
387
រីក
0.039%
388
នី
0.038%
389
ផ្សេង
0.038%
390
មិនមែន
0.038%
391
ពាក់
0.038%
392
ហេតុ
0.038%
393
ព្យាយាម
0.038%
394
រស់នៅ
0.038%
395
ទៅលើ
0.038%
396
ប្រ
0.038%
397
អាស៊ី
0.038%
398
ដំណើរការ
0.038%
399
តិច
0.037%
400
សែន
0.037%
401
ទំនើប
0.037%
402
ប៉ុន្មាន
0.037%
403
អឺរ៉ុប
0.037%
404
ចំ
0.036%
405
វី
0.036%
406
អភិវឌ្ឍន៍
0.036%
407
ភាគច្រើន
0.036%
408
បាត់
0.036%
409
រីឯ
0.036%
410
ចាញ់
0.036%
411
អ៊ី
0.035%
412
សំណង់
0.035%
413
សរុប
0.035%
414
ប៉ុស្តិ៍
0.035%
415
ឈាន
0.035%
416
សាច់
0.035%
417
បា
0.035%
418
ផលិតផល
0.035%
419
រាល់
0.035%
420
សមត្ថភាព
0.035%
421
ពណ៌
0.035%
422
ប្រសើរ
0.035%
423
មិនបាន
0.035%
424
ស្គាល់
0.035%
425
ទាក់ទង
0.034%
426
សង់
0.034%
427
អ្នកស្រី
0.034%
428
ពុំ
0.034%
429
ជាដើម
0.034%
430
កន្លង
0.034%
431
សាងសង់
0.034%
432
ជុំវិញ
0.034%
433
មាស
0.034%
434
ប្រជាពលរដ្ឋ
0.034%
435
គ្រូ
0.034%
436
ទំហំ
0.034%
437
រោងចក្រ
0.034%
438
រក្សា
0.034%
439
ព្រម
0.034%
440
អត្រា
0.033%
441
អំពើ
0.033%
442
បម្រើ
0.033%
443
វិធី
0.033%
444
ម៉ែត្រ
0.033%
445
ខណ្ឌ
0.033%
446
ដោយសារតែ
0.033%
447
រត់
0.033%
448
ថ្មីៗ
0.033%
449
ប្រហែល
0.033%
450
សេវាកម្ម
0.033%
451
ត្រី
0.033%
452
ទូរទស្សន៍
0.033%
453
វៀតណាម
0.033%
454
ពិធី
0.033%
455
ធៀប
0.032%
456
ពីព្រោះ
0.032%
457
ឯង
0.032%
458
ទេសចរ
0.032%
459
ហិរញ្ញវត្ថុ
0.032%
460
ប្រាស់
0.032%
461
កើតឡើង
0.032%
462
រ៉
0.032%
463
សង្ស័យ
0.032%
464
បោះឆ្នោត
0.032%
465
ជ័យ
0.032%
466
សិស្ស
0.031%
467
ព្យាបាល
0.031%
468
ប្រជា
0.031%
469
រំពឹង
0.031%
470
ទីតាំង
0.031%
471
ការណ៍
0.031%
472
ជិះ
0.031%
473
មូលដ្ឋាន
0.031%
474
សង្ឃឹម
0.031%
475
ចម្រៀង
0.031%
476
ក្មេង
0.031%
477
ចុងក្រោយ
0.031%
478
អតីត
0.031%
479
កែ
0.031%
480
សាធារណៈ
0.030%
481
ព្រឹត្តិការណ៍
0.030%
482
ស្រឡាញ់
0.030%
483
តាំងពី
0.030%
484
កម្មករ
0.030%
485
អង់គ្លេស
0.030%
486
គំនិត
0.030%
487
ប្រេង
0.030%
488
មេ
0.030%
489
រៀប
0.030%
490
អប់រំ
0.030%
491
តា
0.030%
492
ចាំ
0.030%
493
សហ
0.030%
494
គ្រាន់
0.030%
495
ទាប
0.030%
496
គ្រោះ
0.030%
497
អំឡុង
0.030%
498
ភេទ
0.030%
499
បង់
0.030%
500
ពេលនេះ
0.030%
501
នគរបាល
0.029%
502
សមាគម
0.029%
503
អត់
0.029%
504
បុគ្គលិក
0.029%
505
ឪពុក
0.029%
506
បារាំង
0.029%
507
ដា
0.029%
508
ស្ថានភាព
0.029%
509
វគ្គ
0.029%
510
យន្តហោះ
0.029%
511
គ្រាប់
0.029%
512
រចនា
0.029%
513
ស្រប
0.029%
514
ផ្លាស់
0.029%
515
ជំនួយ
0.029%
516
ធម្មតា
0.029%
517
ជាពិសេស
0.028%
518
តែងតែ
0.028%
519
សេវា
0.028%
520
រ៉ា
0.028%
521
ក្តី
0.028%
522
ក្បាល
0.028%
523
ស្ថិតនៅ
0.028%
524
ទូទៅ
0.028%
525
បំពាក់
0.028%
526
ចលន
0.028%
527
សរសេរ
0.028%
528
សណ្ឋាគារ
0.028%
529
ជាន់
0.028%
530
វិទ្យា
0.028%
531
របួស
0.028%
532
ទេសចរណ៍
0.028%
533
ផ្សាយ
0.028%
534
សមុទ្រ
0.027%
535
ដដែល
0.027%
536
កម្ម
0.027%
537
ភាសា
0.027%
538
បង
0.027%
539
ចាក់
0.027%
540
លួច
0.027%
541
តុ
0.027%
542
អំណាច
0.027%
543
ចរាចរណ៍
0.027%
544
ប្រសិន
0.027%
545
បញ្ជូន
0.027%
546
បឹង
0.027%
547
ប្រសិនបើ
0.027%
548
ទស្សនា
0.027%
549
តំណាង
0.027%
550
ជោគជ័យ
0.027%
551
អាជ្ញាធរ
0.027%
552
បំពេញ
0.027%
553
ធម្មជាតិ
0.027%
554
ប្រធានាធិបតី
0.027%
555
របស់យើង
0.026%
556
មី
0.026%
557
ជម្រើស
0.026%
558
សាង
0.026%
559
ទម្ងន់
0.026%
560
សម័យ
0.026%
561
ទាំងនេះ
0.026%
562
បំណង
0.026%
563
ទំនិញ
0.026%
564
អនាគត
0.026%
565
ត្រៀម
0.026%
566
កំពូល
0.026%
567
ហាក់
0.026%
568
ហៅ
0.026%
569
អ៊ីចឹង
0.026%
570
ថត
0.026%
571
នាទី
0.026%
572
ពិសោធ
0.026%
573
យ៉ាងណា
0.026%
574
ផ្ទៃ
0.026%
575
ជាក់
0.026%
576
កន្លងមក
0.026%
577
កំពុងតែ
0.026%
578
ថ្នាំ
0.026%
579
គ្រាន់តែ
0.026%
580
ស្អាត
0.025%
581
គ្រោង
0.025%
582
រហូតដល់
0.025%
583
ចែក
0.025%
584
ធ្លាក់ចុះ
0.025%
585
នភា
0.025%
586
សង្កាត់
0.025%
587
បន្ថយ
0.025%
588
គ្រោះថ្នាក់
0.025%
589
មេដាយ
0.025%
590
ចំណូល
0.025%
591
រាជ
0.025%
592
ប្រុស
0.025%
593
បាល់
0.025%
594
ដូរ
0.025%
595
ពាក់ព័ន្ធ
0.025%
596
ចម្រើន
0.025%
597
អាជីវកម្ម
0.025%
598
ថវិកា
0.025%
599
រូបភាព
0.025%
600
សេចក្តី
0.025%
601
សភា
0.025%
602
សប្ត
0.025%
603
ឬក៏
0.025%
604
យូរ
0.025%
605
ទោះបីជា
0.025%
606
ងាយ
0.025%
607
តុលា
0.025%
608
បាញ់
0.025%
609
កុំ
0.025%
610
ចាប់ពី
0.025%
611
ពោល
0.025%
612
លើស
0.024%
613
ទាមទារ
0.024%
614
បន្តិច
0.024%
615
សុវត្ថិភាព
0.024%
616
ក៏មាន
0.024%
617
តោន
0.024%
618
គី
0.024%
619
ចំណោម
0.024%
620
រយ
0.024%
621
មិនទាន់
0.024%
622
ដឹកនាំ
0.024%
623
គិតថា
0.024%
624
ក៏ដោយ
0.024%
625
សង្គ្រោះ
0.024%
626
ប្រមូល
0.024%
627
កត្តា
0.024%
628
របប
0.024%
629
ចាស់
0.024%
630
ជឿ
0.024%
631
ស្បែក
0.024%
632
ពិនិត្យ
0.024%
633
សហគមន៍
0.024%
634
ជនជាតិ
0.024%
635
ទាក់
0.024%
636
ប្រភព
0.024%
637
បញ្ចូល
0.024%
638
ការិយាល័យ
0.024%
639
អង្គ
0.024%
640
កាសែត
0.024%
641
ក្រ
0.024%
642
គោរព
0.023%
643
ល្បី
0.023%
644
លើកឡើង
0.023%
645
ស្នេហ៍
0.023%
646
ខ្សែ
0.023%
647
របាយការណ៍
0.023%
648
ទម្រង់
0.023%
649
ឧស្សាហកម្ម
0.023%
650
សំឡេង
0.023%
651
ទំនាក់ទំនង
0.023%
652
ខ្លួនឯង
0.023%
653
កសិកម្ម
0.023%
654
ភ្លើង
0.023%
655
ផ្សព្វផ្សាយ
0.023%
656
ចេញពី
0.023%
657
ម៉ាស៊ីន
0.023%
658
វប្បធម៌
0.023%
659
គ្រង
0.023%
660
ឲ្យបាន
0.023%
661
ដូចគ្នា
0.023%
662
អាន
0.023%
663
ជ្រើសរើស
0.023%
664
ម៉ាក
0.023%
665
ធានា
0.023%
666
ស្ថាប័ន
0.023%
667
ក្នុងរយៈពេល
0.023%
668
ទៅកាន់
0.023%
669
មន
0.023%
670
ភោជនីយដ្ឋាន
0.022%
671
តួនាទី
0.022%
672
ធ្នូ
0.022%
673
ដោះស្រាយ
0.022%
674
កាត់បន្ថយ
0.022%
675
ពិភាក្សា
0.022%
676
ត្រូវតែ
0.022%
677
គុណភាព
0.022%
678
បិទ
0.022%
679
ប្រយោជន៍
0.022%
680
ឈើ
0.022%
681
លិខិត
0.022%
682
ស្មើ
0.022%
683
ភាគី
0.022%
684
ភ្លាម
0.022%
685
សិង្ហបុរី
0.022%
686
ទាំងពីរ
0.022%
687
ទាក់ទាញ
0.022%
688
សន្តិសុខ
0.022%
689
ទូទាំង
0.022%
690
បារម្ភ
0.022%
691
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
0.022%
692
អាវុធ
0.022%
693
មេធាវី
0.022%
694
ពួកគាត់
0.022%
695
ភ្នំ
0.022%
696
ចាត់
0.022%
697
សិន
0.022%
698
ប្រយុទ្ធ
0.022%
699
រៀល
0.022%
700
រដូវ
0.022%
701
ចន្លោះ
0.022%
702
ចាំបាច់
0.021%
703
ជួល
0.021%
704
ឧបករណ៍
0.021%
705
សុទ្ធ
0.021%
706
ទីនោះ
0.021%
707
វត្ត
0.021%
708
ពិបាក
0.021%
709
ដទៃ
0.021%
710
ស្វែងរក
0.021%
711
គួរឲ្យ
0.021%
712
មេដឹកនាំ
0.021%
713
ចោទ
0.021%
714
ផែនការ
0.021%
715
ពិន្ទុ
0.021%
716
វិទ្យាល័យ
0.021%
717
ការសិក្សា
0.021%
718
សប
0.021%
719
ក្រៅពី
0.021%
720
សួរ
0.021%
721
រសជាតិ
0.021%
722
ព្យាករ
0.021%
723
ពស់
0.021%
724
យោធា
0.021%
725
ថាមពល
0.021%
726
ព្រៃ
0.021%
727
ហិង្សា
0.021%
728
ព្រឹក
0.021%
729
តំណែង
0.021%
730
នារី
0.021%
731
ឯកជន
0.021%
732
ឈរ
0.021%
733
ពេក
0.020%
734
ស្រស់
0.020%
735
កសាង
0.020%
736
យោបល់
0.020%
737
ចោល
0.020%
738
ម៉ូដ
0.020%
739
ប្រាកដ
0.020%
740
សាកលវិទ្យាល័យ
0.020%
741
វេលា
0.020%
742
បន
0.020%
743
ហ៊ាន
0.020%
744
ថែម
0.020%
745
អនុញ្ញាត
0.020%
746
ខិតខំ
0.020%
747
សៀមរាប
0.020%
748
ថែមទៀត
0.020%
749
ជម្លោះ
0.020%
750
លំបាក
0.020%
751
កាប់
0.020%
752
ខ្លាច
0.020%
753
សញ្ញា
0.020%
754
បោះ
0.020%
755
នៅពេលដែល
0.020%
756
គេច
0.020%
757
ងារ
0.020%
758
ផ្ដល់
0.020%
759
បញ្ជា
0.020%
760
ពង្រឹង
0.020%
761
ទោស
0.020%
762
សិល្ប
0.020%
763
ទាញ
0.020%
764
រំលោភ
0.020%
765
ក្នុងចំណោម
0.020%
766
មូល
0.020%
767
ត្រូវការ
0.020%
768
ក្នុងស្រុក
0.020%
769
ឆ្លង
0.020%
770
មករា
0.020%
771
អី
0.020%
772
ប្រជុំ
0.020%
773
បញ្ចេញ
0.020%
774
ឆ្នាំនេះ
0.019%
775
ទីលាន
0.019%
776
ជី
0.019%
777
បុរាណ
0.019%
778
ខ្លី
0.019%
779
វ៉ា
0.019%
780
ទំនង
0.019%
781
បើកបរ
0.019%
782
លែង
0.019%
783
បន្ទប់
0.019%
784
ប៉ា
0.019%
785
ម្ហូប
0.019%
786
រង្វាន់
0.019%
787
ពេលវេលា
0.019%
788
បុណ្យ
0.019%
789
សមត្ថកិច្ច
0.019%
790
ធី
0.019%
791
ត្រឹមតែ
0.019%
792
តួ
0.019%
793
រាយការណ៍
0.019%
794
ដៃគូ
0.019%
795
ទិន្នន័យ
0.019%
796
ឆ្នោត
0.019%
797
ដីធ្លី
0.019%
798
មហា
0.019%
799
រាត្រី
0.019%
800
ទឹកដី
0.019%
801
រីករាយ
0.018%
802
ដោះ
0.018%
803
អង្ករ
0.018%
804
ម្យ៉ាង
0.018%
805
ប្រជែង
0.018%
806
យុវវ័យ
0.018%
807
មជ្ឈមណ្ឌល
0.018%
808
ភ្នែក
0.018%
809
ដាំ
0.018%
810
បច្ចេកទេស
0.018%
811
ទទួលទាន
0.018%
812
ចម្ងាយ
0.018%
813
ឈាម
0.018%
814
សង
0.018%
815
ជនរងគ្រោះ
0.018%
816
ក្រហម
0.018%
817
ក្បែរ
0.018%
818
ប្រតិបត្តិ
0.018%
819
មាត់
0.018%
820
ចំណេះ
0.018%
821
របៀប
0.018%
822
មន្ទីរពេទ្យ
0.018%
823
ស្ពាន
0.018%
824
បាត់បង់
0.018%
825
របស់ក្រ
0.018%
826
សាន្ត
0.018%
827
ឈប់
0.018%
828
ចូលចិត្ត
0.018%
829
ដាច់
0.017%
830
តឹង
0.017%
831
ថ្ម
0.017%
832
ដែលគេ
0.017%
833
ស្រា
0.017%
834
វត្ថុ
0.017%
835
កិច្ចព្រមព្រៀង
0.017%
836
កសិករ
0.017%
837
វិធានការ
0.017%
838
ឃុំ
0.017%
839
ត្រង់
0.017%
840
ស្នាដៃ
0.017%
841
ខាងលើ
0.017%
842
ឯក
0.017%
843
បរិស្ថាន
0.017%
844
សន្យា
0.017%
845
ពង្រីក
0.017%
846
កំណើត
0.017%
847
រាជរដ្ឋាភិបាល
0.017%
848
ផ្ទុះ
0.017%
849
គោលដៅ
0.017%
850
អាជីព
0.017%
851
ធ្វើជា
0.017%
852
សុទ្ធតែ
0.017%
853
ខុន
0.017%
854
ម៉ាឡេស៊ី
0.017%
855
ឥឡូវ
0.017%
856
ស្ត្រី
0.017%
857
ស្នេហា
0.017%
858
ជម្នះ
0.017%
859
យប់
0.017%
860
លទ្ធភាព
0.017%
861
គួរតែ
0.017%
862
ស្រាវជ្រាវ
0.017%
863
ឆ្ងាយ
0.017%
864
ក្រីក្រ
0.017%
865
ពាន
0.017%
866
បំណុល
0.017%
867
ជំនួប
0.017%
868
ហេង
0.017%
869
កង់
0.017%
870
ឥណ្ឌា
0.017%
871
ហ្នឹង
0.017%
872
ត្បូង
0.017%
873
គណៈកម្មាធិការ
0.017%
874
ទប់
0.017%
875
បង្រៀន
0.017%
876
ទំព័រ
0.016%
877
ចំណាត់
0.016%
878
ក្បាច់
0.016%
879
នំ
0.016%
880
អាង
0.016%
881
ជំនាន់
0.016%
882
បំផ្លាញ
0.016%
883
ប្រពៃណី
0.016%
884
វះកាត់
0.016%
885
ផ្សេងទៀត
0.016%
886
សី
0.016%
887
ន័យ
0.016%
888
ទុន
0.016%
889
ស្នើ
0.016%
890
ត្រឹមត្រូវ
0.016%
891
ពន្យល់
0.016%
892
ប្រពន្ធ
0.016%
893
យុត្តិធម៌
0.016%
894
លឿន
0.016%
895
រង់ចាំ
0.016%
896
បាត
0.016%
897
ស្រួល
0.016%
898
យន្ត
0.016%
899
កាយ
0.016%
900
ណាមួយ
0.016%
901
សូវ
0.016%
902
ពេទ្យ
0.016%
903
ជុំ
0.016%
904
ស៊ាន
0.016%
905
ស្នាក់
0.016%
906
បដិសេធ
0.016%
907
ចាន
0.016%
908
កក្កដា
0.016%
909
រងគ្រោះ
0.016%
910
ប្រតិបត្តិការ
0.016%
911
លោកអ្នក
0.016%
912
ពន្ធ
0.016%
913
ធ្វើដំណើរ
0.016%
914
ដោយមាន
0.016%
915
ឆ្លងកាត់
0.016%
916
ប្រឹក្សា
0.016%
917
ទង្វើ
0.016%
918
សម្ភារ
0.016%
919
ភាពយន្ត
0.016%
920
អង្គុយ
0.016%
921
ឯកសារ
0.016%
922
ជាងគេ
0.016%
923
អាក្រក់
0.016%
924
ប្រណាំង
0.016%
925
សោះ
0.016%
926
សម្បូរ
0.016%
927
សាកល
0.016%
928
បាយ
0.016%
929
មូលហេតុ
0.015%
930
ប៉ះ
0.015%
931
បុគ្គល
0.015%
932
ផលិតកម្ម
0.015%
933
អាទិត្យ
0.015%
934
អ្នកនាង
0.015%
935
ខាងត្បូង
0.015%
936
វិច្ឆិកា
0.015%
937
ឲ្យដឹង
0.015%
938
សហការ
0.015%
939
សម្គាល់
0.015%
940
ជួញ
0.015%
941
នៅឡើយ
0.015%
942
ប្រព្រឹត្ត
0.015%
943
ទៅវិញ
0.015%
944
យុទ្ធនាការ
0.015%
945
អង្កេត
0.015%
946
ខ្វះ
0.015%
947
ឡើងវិញ
0.015%
948
ត្រ
0.015%
949
ជីវភាព
0.015%
950
ពេជ្រ
0.015%
951
វេជ្ជបណ្ឌិត
0.015%
952
ចេក
0.015%
953
កិច្ចការ
0.015%
954
ប្រកប
0.015%
955
ផា
0.015%
956
រឹង
0.015%
957
ករ
0.015%
958
កែប
0.015%
959
ម្សិលមិញ
0.015%
960
អគ្គនាយក
0.015%
961
ផុត
0.015%
962
រា
0.015%
963
ញ៉ាំ
0.015%
964
ប្រដាល់
0.015%
965
ការបោះឆ្នោត
0.015%
966
មតិ
0.015%
967
វត្តមាន
0.015%
968
សារធាតុ
0.015%
969
បុរី
0.015%
970
ប្រសាសន៍
0.015%
971
នីមួយៗ
0.015%
972
វាយប្រហារ
0.015%
973
សង្គ្រាម
0.015%
974
ប្រៀប
0.015%
975
បួន
0.015%
976
ហុង
0.015%
977
ប្រាសាទ
0.015%
978
អគ្គ
0.015%
979
ព្រមទាំង
0.015%
980
កត់
0.015%
981
ចរចា
0.015%
982
ងាយស្រួល
0.015%
983
រាង
0.015%
984
បែក
0.015%
985
ទាហាន
0.014%
986
ធ្ងន់
0.014%
987
អង្គារ
0.014%
988
ចំណេញ
0.014%
989
ស្វែង
0.014%
990
ថ្ងៃអង្គារ
0.014%
991
អំពាវនាវ
0.014%
992
បុក
0.014%
993
ទីនេះ
0.014%
994
ចំណាត់ថ្នាក់
0.014%
995
ប្រវត្តិ
0.014%
996
ឥទ្ធិពល
0.014%
997
ថ្ងៃអាទិត្យ
0.014%
998
ចន្ទ
0.014%
999
គណៈ
0.014%
1000
ទន្លេ
0.014%